Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi

Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademi’nin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde eğitim personeli istihdam edebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında söz konusu Kanun’a tabi kadrolar ile Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim elemanı kadrolarında bulunanların bu düzenleme kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesi halinde kadrolarıyla ilişikleri kesilecek.

Önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademi’de geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilecek ve bunların Akademi’de geçen süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılacak. Bu personele sözleşmenin feshi durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecek ve bunların Akademi’de sözleşmeli personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak. Bu kapsamda istihdam edilenlerden, sözleşmeli personel pozisyonunda iken emekliye ayrılanların veya vefat edenlerin sözleşmeli personel pozisyonuna atanmadan önceki kadrolarında ilgili düzenleme kapsamında geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyecek ve bu süreler ödenecek iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınacak.

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişi ile Bakan veya yetkili kılması halinde Akademi Başkanı arasında hizmet sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşmeli personelin; görev yeri, görevi dahilinde yapacağı işlerin tanımları, uyacakları mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde belirtilecek. Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılacak. Bu süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilecek. Sözleşme süresinin sona ermesi halinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar sözleşme süresi 3 aya kadar uzatılabilecek.

Akademi’de ödenecek ders ücretleri

Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim personeli olarak istihdam edilenlerden profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanların haftada asgari 10 saat ders verme yükümlülüğü olacak. Bunlara, haftada 10 saati aşan ders görevleri için bu ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Bu kapsamda bulunmayanlar haftada asgari 15 saat ders vermekle yükümlü olacak ve bu süreyi aşan ders görevleri için bunların fiilen yapılması şartıyla haftada en çok 15 saate kadar ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

Fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında eğitim personelinden profesör ünvanına sahip olanlara ders saati başına 320, doçent ünvanına sahip olanlara ders saati başına 270, doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlara ders saati başına 220, bu kapsamda bulunmayanlara ise ders saati başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ders ücreti ödenecek.

Sözleşmeli personelden, araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalarda görevlendirilenlere haftada 5 saati geçmemek kaydıyla ayrıca ders ücreti ödemesi yapılacak.

Geçici öğretim elemanı görevlendirilmesi

Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamayacak, resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamayacak, Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memurları için yasaklanan fiil ve eylemlerde bulunamayacak ve siyasi partilere üye olamayacak.

Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, yönetici olarak görevlendirilebilecek. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine, bu görevlerinden dolayı ilave bir ücret ödenmeyecek.

Akademi’de, yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilecek. Bu şekilde istihdam edilen personelin Akademi’deki çalışma süresi yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılacak.

Eğitim personeli dışında, yüksek öğrenimli olmak koşuluyla Akademi’de ders vermek üzere görevlendirilenlere, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek. Bu personele, fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında ders saati başına ünvanları dikkate alınarak düzenlemede belirlenmiş gösterge rakamları üzerinden ek ders ücreti ödenecek.

Akademi’nin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu bölümde düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması

Teklifle eğitim çalışanlarının şiddetten korunması da amaçlanıyor.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu kapsamındaki kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Bu suçların işlenmesi halinde hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler Akademi’de eğitime alınacak

Teklife göre, Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınacak. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Diğer hükümler

Düzenlemede hüküm bulunmayan hallerde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları hariç bu teklif kapsamındaki personel bakımından Devlet Memurları Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan “tutuklama nedenleri”ne “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu” ekleniyor.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden Bakanlık bütçesinden ödenecek. Bu kişilerin tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılacak.

Askeralma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre ise Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, Bakanlığın teklifi üzerine Akademi’deki eğitimleri süresince ertelenecek.

Öte yandan teklifle 3 Şubat 2022 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükten kaldırılıyor.

1 Eylül 2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, düzenlemeyle yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve teklifle Akademi’ye verilen görevler 1 Ocak 2025’e söz konusu Genel Müdürlükçe ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilecek.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile yürürlüğe girdiği tarihten 1 Eylül 2025’e kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla; kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, memuriyete ve mesleğe hazırlığı içeren ve en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden, görev alacağı kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği ve bir danışman nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

Adaylık süreci bir yıldan az 2 yıldan çok olamayacak. Programı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, adaylık süreci sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Aday öğretmenlikte geçen süreler, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanlarının verilmesinde öğretmenlikte geçmiş sayılacak.

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve belirlenen şartlardan uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir